O Ośrodku

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (w skrócie COBJDM) został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia 15 kwietnia 1997r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 8, poz. 18). Z dniem 28 czerwca 2006r. traci moc powyższe w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka i zostaje zastąpione Zarządzeniem Ministra Zdrowia (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 9, poz. 46).

Zadaniem Centralnego Ośrodka jest organizowanie i realizacja międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań mikrobiologicznych i epidemiologicznych poprzez prowadzenie Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO, ocena jakości stosowanych metod oraz prowadzenie działalności szkoleniowej. Program POLMICRO wdrożony w grudniu 1993 roku, powstał dzięki współpracy działającej przy Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia Komisji Standaryzacji i Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych i Mikrobiologicznych oraz Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego ds. Mikrobiologii Lekarskiej. Od 1997 roku organizowaniem kolejnych edycji sprawdzianów zajmuje się Centralny Ośrodek.

Organizowanie programów międzylaboratoryjnej kontroli jakości Centralny Ośrodek realizuje poprzez przygotowywanie i dostarczanie laboratoriom uczestniczącym w sprawdzianach materiałów kontrolnych, gromadzenie i archiwizowanie danych, opracowywanie danych uzyskanych od uczestników i wystawianie indywidualnych ocen uczestnikom sprawdzianów, wydawanie zaświadczeń laboratoriom oraz opracowywanie i publikowanie zbiorczych ocen wyników uzyskiwanych przez laboratoria biorące udział w programach COBJDM.

Centralny Ośrodek opracowuje i proponuje rozwiązania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości badań wykonywanych w publicznych i niepublicznych laboratoriach mikrobiologicznych poprzez ocenę metod stosowanych w diagnostycznych laboratoriach mikrobiologicznych, opracowywanie standardowych, ujednoliconych metod dla laboratoriów mikrobiologicznych, rekomendowanie laboratoriom metod standardowych, rozpowszechnianie zasad dobrej praktyki badań laboratoryjnych przez propagowanie sprawdzianów jakości badań wśród mikrobiologów i lekarzy klinicystów.

Centralny Ośrodek prowadzi także działalność szkoleniową w zakresie metodycznej standaryzacji oznaczeń w diagnostyce mikrobiologicznej oraz właściwej interpretacji wyników badań mikrobiologicznych. Organizuje konferencje naukowe i kursy doskonalące poświęcone zagadnieniom diagnostyki mikrobiologicznej i epidemiologii, wydaje skrypty i broszury. Centralny Ośrodek podejmuje działania na rzecz dostosowania polskich przepisów i wymagań do obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz prowadzi szeroką działalność informacyjną.


UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH PORÓWNAWCZYCH

Centralny Ośrodek w sposób ciągły bierze udział w międzynarodowych programach badań międzylaboratoryjnych, w tym UK NEQAS Microbiology Assessment for Antimicrobial Susceptibility Testing oraz Quality Control for Molecular Diagnostic, uzyskując wyniki potwierdzające wysokie kompetencje personelu Centralnego Ośrodka w obszarze badań objętych sprawdzianami. Doświadczenia Ośrodka wynikające z udziału w tym sprawdzianie są pomocne w konstruowaniu kolejnych edycji programu POLMICRO, opracowywaniu i rozpowszechnianiu standardowych, ujednoliconych metod diagnostyki mikrobiologicznej przeznaczonych dla polskich laboratoriów mikrobiologicznych z uwzględnieniem aktów prawnych obowiązujących w naszym kraju, wytycznych Unii Europejskiej, norm międzynarodowych, zaleceń Krajowego Specjalisty w dziedzinie mikrobiologii w sprawie organizacji i zasad działania laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej.