Statut

STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

§ 1.
1. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 
2. Siedzibą Centralnego Ośrodka jest Warszawa. 
3. Obszarem działania Centralnego Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2.
Przedmiotem działalności Centralnego Ośrodka jest: 

1)organizowanie i realizacja międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań mikrobiologicznych i epidemiologicznych oraz ocena jakości stosowanych metod;
2)prowadzenie dla potrzeb realizacji systemu opieki zdrowotnej stałej ewidencji działających w kraju laboratoriów mikrobiologicznych, z uwzględnieniem:a)systemu czasu pracy,b)dostępności laboratorium mikrobiologicznego dla pacjentów,c)aktualnego stanu zatrudnienia personelu laboratoryjnego z uwzględnieniem wykształcenia oraz posiadanych specjalizacji,d)wyposażenia pomiarowo-badawczego,e)zakresu oraz jakości wykonywanych badań;
3)prowadzenie programów międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań poprzez:a)przygotowywanie i dostarczanie laboratoriom uczestniczącym materiałów kontrolnych,b)gromadzenie i archiwizowanie danych uzyskanych w wyniku działalności, o której mowa w lit. a,c)opracowywanie danych, o których mowa w lit. b i wystawianie ocen indywidualnych uczestników sprawdzianów,d)wydawanie zaświadczeń laboratoriom uczestniczącym, prowadzenie ich ewidencji oraz inne działania określone w odrębnych przepisach,e)opracowywanie i publikowanie zbiorczych ocen wyników uzyskiwanych przez laboratoria uczestniczące w programach Centralnego Ośrodka;
4)opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości badań wykonywanych w publicznych i niepublicznych laboratoriach mikrobiologicznych poprzez:a)ocenę metod stosowanych w diagnostycznych laboratoriach mikrobiologicznych,b)opracowywanie standardowych, ujednoliconych metod dla diagnostycznych laboratoriów mikrobiologicznych,c)rekomendowanie laboratoriom metod standardowych,d)rozpowszechnianie zasad dobrej praktyki badań laboratoryjnych przez propagowanie sprawdzianów jakości badań wśród mikrobiologów i lekarzy klinicystów;
5)prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodycznej standaryzacji oznaczeń w diagnostyce mikrobiologicznej oraz właściwej interpretacji wyników badań mikrobiologicznych poprzez:a)organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych i kursów doskonalących poświęconych zagadnieniom diagnostyki mikrobiologicznej i epidemiologii, kierowanych do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych oraz epidemiologów szpitalnych,b)organizowanie i współorganizowanie szkoleń z zakresu tworzenia, wdrażania i utrzymywania systemów zapewnienia jakości w medycznych laboratoriach klinicznych, przeznaczonych dla kierowników i pracowników publicznych i niepublicznych laboratoriów mikrobiologicznych,c)wydawanie skryptów i broszur;
6)podejmowanie działań na rzecz dostosowania laboratoriów mikrobiologicznych do przepisów prawa i norm obowiązujących w Unii Europejskiej;
7)prowadzenie działalności informacyjnej poprzez przedstawianie:a)zbiorczych wyników sprawdzianów jakości badań,b)propozycji programowych odnośnie podnoszenia jakości badań w laboratoriach mikrobiologicznych,c)sprawozdań z działalności szkoleniowej, o której mowa w pkt 5.

§ 3.
1. Działalnością Centralnego Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
3. Dyrektor kieruje Centralnym Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego. 
4. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia. 

§ 4.
W skład Centralnego Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1)Dział Administracyjno-Finansowy;
2)Dział Szkoleniowy;
3)Samodzielna Pracownia Informatyczna;
4)Samodzielna Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii;
5)Archiwum Zakładowe;
6)Sekretariat.

§ 5.
1. Działalność Centralnego Ośrodka jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Centralnego Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3. Centralny Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania 
z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania. 

§ 6.
1. Do osób zatrudnionych w Centralnym Ośrodku stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. 
2. Zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających 
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).