Program Polmicro

Celem organizowanych sprawdzianów jest ciągła i systematyczna ocena jakości pracy diagnostycznej laboratoriów mikrobiologicznych.

Dobrowolne uczestnictwo w sprawdzianie przyczynia się nie tylko do podniesienia poziomu diagnostyki mikrobiologicznej, ale także do zwiększenia liczby laboratoriów wiarygodnych. Możliwe jest to m.in. dzięki systemowi przesyłania przez COBJDM informacji zwrotnej, zwierającej obok szczegółowej analizy wyników także materiały informacyjne oraz komentarze Ośrodka. Stopień trudności jest jednakowy dla wszystkich uczestników i niezależny od rodzaju laboratorium. Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jest jednym z wymogów, jakie musi spełnić laboratorium ubiegające się o akredytację. 
Kontrole zewnątrzlaboratoryjne są organizowane w większości krajów świata i obejmują różne dziedziny medycyny laboratoryjnej. Zadaniem sprawdzianów jest poprawa poziomu diagnostyki, a tym samym zwiększenie liczby laboratoriów wiarygodnych. Program POLMICRO ma zasięg ogólnopolski, a jego formuły, odbywające się w kolejnych latach są różnorodne.

W poszczególnych edycjach programu poruszane są aktualne problemy z zakresu klinicznej diagnostyki mikrobiologicznej. Obecnie, w programie badania biegłości POLMICRO uczestniczy ponad 500 polskich laboratoriów mikrobiologicznych, w tym laboratoria kliniczne (laboratoria państwowe i laboratoria prywatne, szpitalne, resortowe, działające w obrębie instytutów naukowo-badawczych, laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria weterynaryjne).

POLMICRO jest jednym z narodowych, zewnętrznych sprawdzianów jakości, podobnym do innych, zewnętrznych sprawdzianów organizowanych na całym świecie, sprawdzianów, które nie tylko umożliwiają porównywalność poziomu diagnostyki między laboratoriami całego kraju ale również pozwalają na niezależną ocenę skuteczności stosowanych przez laboratoria systemów wewnętrznej kontroli. Niektóre laboratoria objęte programem POLMICRO uczestniczą równocześnie w zagranicznych sprawdzianach jakości. Jednak to, co wyróżnia sprawdzian POLMICRO od innych sprawdzianów, to dostosowany do bieżącej sytuacji epidemiologicznej kraju dobór szczepów, uwzględniający również aktualnie dominujące wśród bakterii mechanizmy oporności.